สรุป millionaire mind

สรุปหนังสือ millionaire mind โดย T. Harv Eker

แหล่งที่มาของรายได้ ในรูปแบบต่างๆ แบ่งได้เป็น 5 ประเภท และเราควรมีครบทั้ง 5 ประเภท

1. Active Income
2. Passive Income
3. Investment Income
4. Saving
5. Simplified

Active Income หรือรายได้ที่มาจากการทำงาน คือรายได้ปกติทั่วไปที่คนทั่วไปเข้าใจ เราจะมี active income ได้ก็ต่อเมื่อทำงานเท่านั้น

Passive income หรือรายได้ที่มาจากการวางแผนอนาคต เราได้ passive income มาจากธุรกิจที่ลงทุน การพูดถึง passive income จะมองในมุมที่การลงไปจัดการ paasive income มีบ้างแต่ไม่ได้มาก รายได้ที่เข้ามา ค่อนข้างสม่ำเสมอ

Investment income หรือรายได้ที่มาจากการลงทุน ข้อนี้ต่างจาก Passive income เนื่องจากเป็นรายได้ที่ปกติมาจากการเก็งกำไร ไม่ได้เกิดซ้ำๆ เป็นรอบๆ

Saving คือรายได้จากการออม ออมมากก็เพิ่มมาก ออมน้อยก็เพิ่มน้อย

Simplified คือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตลง ยิ่งคุณลดค่าใช้จ่ายมาก คุณก็จะเหลือเงินไปทำอย่างอื่นมากขึ้น

bus

ทั้ง 5 อันเสมือนเป็นล้อ 5 อัน ให้กับรถbus (wheels อันที่ 5 น่าจะหมายถึง steering wheels พวงมาลัย)
ขาดอันใดอันหนึ่งรถbus ของคุณพาคุณไปไม่ถึงจุดหมายแน่ๆ

จุดหมายที่พูดถึงคือ financial freedom อิสระทางการเงิน หมายถึง คุณเลือกได้ว่าจะมีชีวิตอย่างไรโดยไม่ต้องสนใจว่าคุณจะมีงานหรือไม่จะมีชีวิตต่อไปยังไง การที่ทำแบบนั้นได้ passive income จะต้องสูงกว่ารายจ่ายประจำทั้งหมดของคุณ

ส่วนที่สองของ หนังสือจะพูดถึง JARS หรือกระปุกออมสิน มันเป็นความหมายโดยนัยและความหมายจริงไปพร้อมกัน

jars

โดยมองว่า ถ้ามีรายได้เข้ามา 100%
คุณควรแยกออกเป็น
NEC = necessary expense ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหลาย 55%
FFA = Financial Freedom Account 10%
LTSS = Long Term Saving for Spending 10%
EDU = Education 10%
Play 10%
Give = Donation, Charity, Spending for Friends Lending 5%

FFA ใช้สำหรับการออมเพื่อการลงทุนใน passive income ทั้งหลาย ใช้เพื่ออย่างเดียวคือ ลงทุนใน passive income
LTSS กองทุนเก็บออมระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายในอนาคต กรณีที่คุณอยากได้อะไรราคาแพงคุณต้องเก็บเงินก้อนนี้ ไปไม่ใช่ออกเงินในอนาคต
EDU เงินทุนเพื่อการศึกษาของคุณเอง
Play กองเงินเพื่อการใช้จ่าย ในความสุขของคุณเอง เงินที่ใช้เพื่อความสุขส่วนตัวของคุณเอง
Give เงินสูงสุดที่จะบริจาคได้ โดยไม่กระทบวินัยทางการเงินของคุณ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ควรให้ใครยืมเงินเดินจำนวนนี้

Cont’d
เนื่องจากมันยาวมาก ๆ คง edit เพิ่มเรื่อยๆ